Cỏ sân golf Cây công trình
  • 876252102573_465x550.jpg

Kiểng cổ

Mai chiếu thủy cổ dáng tam can ngũ thường.

Tam cang là: quân thần cang (đạo vua tôi), phu thê cang (đạo vợ chồng), phụ tử cang (đạo cha con). Ngũ thường là: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhìn chung đó là giềng mối, phẩm chất của đạo làm người, của người quân tử trong xã hội.

Sản phẩm cùng danh mục